WYTYCZNE I PROCEDURY

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
Jarosław Pinkas
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 4 maja 2020 r. l dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
Organizacja opieki w podmiocie:
Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
• Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż 0 2.
Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 rn 2 na 1 dziecko i każdego opiekuna*
• Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych — np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.
W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
• Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
1 Pierwsza aktualizacja
Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
• Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
• Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
• Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.
• Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
• Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. spacer do parku).
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
• Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
• Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
3
• Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
• Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
• Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
• Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk — instrukcje.
• Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
Gastronomia
Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe — środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600 C lub je wyparzać.
Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu
Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
• Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
• Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia: 1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
  • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
  Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania borady.
  Główn ktor Sanitarny
  Załączniki — instrukcje: – mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ – dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/iak-skutecznie-dezynfe kowac-rece/
  • prawidłowego zdejmowania maseczki https://gis.gov.pl/a
  ktualnosci/iak-prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-maseczke/
  • prawidłowego zdejmowania rękawiczek
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-
  zdjac-rekawice

Wytyczne Organu Prowadzącego

Radom, dnia I I maja 2020 r.
Wytyczne dotyczące funkcionowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie pandemii COVID-19, dla których orqanem prowadzącym
iest Gmina Miasta Radomia
I Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi jest zobowiązany do zapoznania rodziców i nauczycieli z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. i czuwania nad przestrzeganiem ww. wytycznych

 1. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi tworzy grupy przedszkolne o liczebności do 12 osób uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
 2. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi jest zobowiązany do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki, zamieszczenia ich na stronie internetowej placówki i przekazania ww. procedur wszystkim rodzicom.
 3. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi jest zobowiązany do zebrania oświadczeń od rodziców (załącznik nr 1; załącznik nr 2).
 4. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi jest zobowiązany do przygotowania pomieszczeń, tj. sal oddziałów przedszkolnych, kuchni, izolatki, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
 5. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi jest zobowiązany do codziennego raportowania o stanie liczebności dzieci oraz o sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem na terenie placówki. Raporty należy w formie e-mail przekazywać do inspektorów nadzorujących prace poszczególnych placówek do godziny 9.00
 6. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnym w oparciu o środki finansowe przeznaczone przez organ prowadzący, zabezpiecza placówkę w środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki w okresie pandemii.
 7. Dyrektor przedszkola funkcjonującego od 18 maja 2020 r. uzupełnia w miarę potrzeb otrzymane od organu prowadzącego środki higieniczne w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie placówki.
 8. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, w przypadku braku wolnych miejsc dla swoich wychowanków, po uzyskaniu zgody rodzica wnioskuje do organu prowadzącego o wskazanie wolnych miejsc w innych placówkach przedszkolnych lub szkołach z oddziałami przedszkolnymi.
 9. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w przypadku niemożności zorganizowania pracy oddziału przedszkolnego wynikającej z
  nieobecności nauczycieli z powodu choroby b kwarantanny, powiadamia natychmiast Wydział Edukacji o zaistniałej sytuacji
  ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
  Załącznik nr I
  imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)
  Oświadczenie
  rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego do przedszkola /oddziału przedszkolnego* w szkole podstawowej w okresie pandemii COVID-19
  Świadom/a* o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że
 10. nie zataję przed dyrektorem przedszkola/ szkoły* faktu przebywania w domu osoby na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;
 11. nie zataję przed dyrektorem przedszkola/ szkoły* faktu, że dziecko ma objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.
  Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)
  Radom, .
  niepotrzebne skreślić
  Zgodnie z artykułem 233 1 Kodeksu Karnego — kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  Załącznik nr 2
  imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)
  Oświadczenie
  rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w okresie pandemii COVID-19
  Oświadczam, że
 12. Wyrażam zgodę lnie wyrażam zgody* na pomiar temperatury ciała mojego dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych podczas pobytu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym* w szkole.
 13. Jestem świadoma/my*, że placówce w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa będą stosowane środki dezynfekujące i odkażające, które mogą wywołać odczyn alergiczny.
  Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) Radom, .
  niepotrz