DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Przedszkola Publicznego Nr 23 w Radomiu

Przedszkole  Publiczne Nr 23 w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.       o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Publiczne nr 23 w Radomiu.

    • Data publikacji strony internetowej: 2014.09.01

    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.08.01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

    • Brak kompatybilności – właściwości strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiającą tej stronie lub aplikacji współpracę z możliwie największą liczbą programów, w tym z narzędziami i programami wspomagającymi osoby niepełnosprawne.

    • Multimedia – dźwięk, wideo, nie są prezentowane również w sposób interaktywny, lub połączenie tych form przekazu.

    • Brak aplikacji mobilnej na stronie internetowej. Brak audiodeskrypcji. Brak możliwości rozróżnienia i ułatwienia percepcji treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.02

    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021.03.02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor Renata Zimnicka.

    • E-mail:poczta@pp23.radom.pl

    • Telefon: (48) 332 -12-60

Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 23 w Radomiu

    • Adres: ul.Świętojańska 5

       26-600 Radom

    • E-mail: poczta@pp23.radom.pl

    • Telefon: (48) 332 -12-60

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

  1. Na teren przedszkola można dostać się przez bramę wjazdową i furtkę od       ul. Świętojańskiej. Aby wejść do budynku należy pokonać kilka stopni. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie, a następne przez kod domofonu z możliwością otwarcia przez sekretariat.
  2. Budynek jest dwupoziomowy (parter i piętro). W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  3. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
  4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.