^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

WYDARZENIA

 

Rola czytania w rozwoju dziecka”

 

 

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem, w którym przedstawiamy solidne argumenty dlaczego warto czytać dzieciom.  

 

Codzienne głośne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym wpływom i zagrożeniom dla umysłu i psychiki dziecka ze strony współczesnej cywilizacji. Czytelnictwo jest jednym z bardzo ważnych źródeł oddziaływania na osobowość dzieci, młodzieży i dorosłych. W szczególności sprzyja w poznaniu świata, rozszerzaniu kręgu  doświadczeń, rozwijaniu uczuć wyższych, kształtowaniu systemów wartości i postaw moralno-społecznych i estetycznych oraz wypełnianiu wolnego czasu. Z tych względów wdrażanie dzieci do czytania staje się ważnym zadaniem dla wszystkich. Pierwszymi osobami czytającymi małemu dziecku są RODZICE. To oni powinni być świadomi, że ich dzieci prócz potrzeb materialnych mają również potrzeby psychiczne, które są ważniejsze od tych pierwszych. To rodzina zaspokaja te potrzeby w pierwszej kolejności. Jej właściwy klimat czyni bardzo skutecznym oddziaływanie pedagogiczne i wychowawcze. Jak wiemy osobowość człowieka zaczyna kształtować i rozwijać się od wczesnego dzieciństwa - podstawowe znaczenie w tym rozwoju ma wiek przedszkolny. Jest to okres, w którym dziecko doznaje pierwszych przeżyć emocjonalnych, dokonuje pierwszych obserwacji i gromadzi swoje spostrzeżenia, doświadczenia, zdobywa wzorce postępowania. Umysł dziecka jest tak chłonny, że powinno się starannie wybierać i dostarczać odpowiednie słowa, sytuacje i przeżycia. Pierwsze kontakty dziecka z książką rozpoczynają się już w okresie przedpiśmiennym i polegają na traktowaniu bajki jako zabawki, przedmiotu do manipulowania. W miarę dorastania, zdobywania estetycznych doświadczeń, pojawia się i rośnie świadomość specyficznej funkcji słowa w literaturze. Dokonuje się to przez słuchanie jak dorośli mówią do dziecka, opowiadają mu różne historie, śpiewają piosenki i wreszcie czytają bajki. Sposób czytania, rozumienia i przeżywania wartości związanych z książką zaprezentowany przez osobę czytającą decyduje o jego przyszłych zainteresowaniach literaturą. Pojawiające się w utworach sposoby zachowania, pozytywne postawy wobec życia, właściwego stosunku do ludzi, utrwalają się w psychice dziecka, tworząc tym samym określone cechy jego osobowości, kształtują jego zachowanie, nawyki, przekonania, charakter, jak również pomagają dokonać wyboru. W pracy przedszkola bardzo szeroko wykorzystywana jest literatura dziecięca zwłaszcza bajki, wiersze, opowiadania czy baśnie. Pomaga ona dotrzeć do dzieci i w przystępny dla nich sposób przybliżyć im wartości moralne, zrozumieć pewne zależności. Pomaga także nauczycielom urozmaicać zajęcia prowadzone z dziećmi. Wiersze, bajki, opowiadania są często podstawą do organizowania zajęć edukacyjnych, ponieważ sprzyjają  rozwijaniu wyobraźni, stanowią inspirację do prac plastycznych, jak również zachęcają dzieci do odtwarzania ich treści w zabawach twórczych  i ciekawych  formach aktywności teatralnej.   Słuchanie opowiadania nauczyciela, rozmowy o treści ilustracji książkowej, oglądanie inscenizacji teatralnej emocjonalnie angażuje dzieci i wyzwala w nich spontaniczne reakcje. Przedszkolak, chociaż nie zawsze rozumie treść, wsłuchuje się w brzmienie głosu nauczyciela, często utożsamia się z losami głównych bohaterów, a zainteresowanie dziecka tekstem literackim to krok w stronę wywołania potrzeby obcowania z literaturą. Należy jednak pamiętać, że dziecko samo nie upomni się o książkę. Nie jest to bowiem tak naturalna potrzeba jak zabawa. Od nas więc zależy, czy wprowadzimy dziecko w ten specyficzny świat wartości, które warto przejąć, czy nauczymy je odróżniać dobro od zła, podając literackie wzory postępowania. Czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości. Świat jest coraz bardziej skomplikowany, lawinowo przyrasta ilość informacji, podawanej przez radio czy telewizję. Żyjemy w cywilizacji telewizyjnej, w której wychowują się nasze dzieci. Badania naukowe  wykazują szkodliwość nadmiernego oglądania przez nie telewizji .Telewizja nie rozwija u dzieci myślenia i skraca ich przedział uwagi, wiele programów wywołuje lęki i niepokój oraz znieczula na agresję. Dlatego też powinniśmy codziennie dzieciom czytać np. bajki. 

 

Bajka kształci i wyrabia u małego odbiorcy smak estetyczny, pobudza i wzbogaca jego wyobraźnię. Reasumując -  głośne czytanie bajek dziecku: 

 

 • Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka 

 • Uczy wartości moralnych 

 • Poszerza wiedzę ogólną, rozbudza zainteresowania 

 • Buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem 

 • Rozwija wrażliwość i empatię 

 • Uczy myślenia, poprawia koncentrację 

 • Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera 

 • Kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy .

 

Od każdego kontaktu z bajką prowadzi droga pobudzająca działanie dziecka: do nauki tekstu na pamięć, odtwarzanie jego treści w zabawie lub podjęcie zawartej w tekście inspiracji do tańca, biegu, podskoków. Dzieci chętnie wcielają się w role księżniczek, chłopcy w rolę rycerzy, Batmanów bądź innych, znanych bohaterów. Dzięki literaturze dziecięcej można dostarczyć małemu człowiekowi wiedzy o innych ludziach, jego przeżyciach, o faktach, o kulturze i obyczajach różnych narodów, o przyrodzie i pięknie krajobrazu. 
Tekst literacki przedstawiany dzieciom przemawia do dzieci językiem emocjonalnym pobudzającym procesy uczuciowe i wywołującym bogate wyobrażenia, zmusza także do refleksji i ustosunkowania się do przedstawionych wydarzeń i postaci. Dokonując oceny postępowania postaci, występujących w bajkach dziecko zdobywa umiejętność samooceny, uczy rozróżniać prawdę od fałszu, dobra od zła, wyzbywa się egoizmu, uwrażliwia na cierpienia innych, a sytuacje komiczne wywołają śmiech i radość. Wspólna głośne czytanie bajek wpływa nie tylko na rozwój emocjonalny dziecka, ale także sprzyja: rozwijaniu komunikacji językowej dziecka, wzbogacaniu słownictwa, poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi, kształceniu mowy ekspresyjnej. 
My jako dorośli musimy pamiętać, że czytanie powinno się kojarzyć dziecku z radością,         a nigdy z przymusem, stresem, nudą lub karą. Wybierajmy do czytania tylko te bajki, które: 

 

 • Mają sens i są dla dziecka ciekawe 

 • Są napisane lub przetłumaczone poprawną polszczyzną 

 • Są dostosowane do wrażliwości dziecka - nie wzbudzają niepokojów i lęków 

 • Promują pozytywne, godne do naśladowania wzorce zachowań 

 • Uczą szacunku wobec ludzi, innych istot, prawa 

 • Budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie .

 

Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych ludzi wychowujmy je w miłości do książek, codziennie czytając im dla przyjemności: w domu,  w przedszkolu lub  w szkole. O przyszłości naszego kraju zadecyduje poziom ludzi, których wychowujemy właśnie dziś.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 144/2019

 

PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

 

z dnia 17 stycznia 2019 r.

 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2019/2020

  

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania

 

uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2019/2020 w załączniku

 

do niniejszego zarządzenia.

 

2. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, o których mowa w § 1,

 

do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z terminami określonymi w załączniku do zarządzenia.

 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 2017 r. poz. 3139, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz wywieszonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.

 

4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 

w Radomiu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu,

 

 1. Kilińskiego 30.

 

5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Radomia właściwemu do spraw oświaty.

 

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. PREZYDENTA MIASTA

 

(-) Karol Semik

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

 

Załącznik

 

do Zarządzenia Nr 144/2019

 

Prezydenta Miasta Radomia

 

z dnia 17 stycznia 2019 r.

  

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia harmonogram naboru elektronicznego

  

Data

Etap rekrutacji

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych

 

15 marca

godz. 8.00

 

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty

przedszkoli i szkół podstawowych.

 18 marca

godz. 8.00

 1 kwietnia

godz. 12.00

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie

do przedszkola i złożenie w przedszkolu/szkole

pierwszego wyboru podpisanego wniosku

o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających

spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.UWAGA: Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

 5 kwietnia

godz. 10.00

 15 kwietnia

do godz. 13.00 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało

zakwalifikowane.

 

 19 kwietnia

godz. 10.00

 Opublikowanie list dzieci przyjętych

i nieprzyjętych. Procedura odwoławcza

 

 

 

 

 

 

 

od 19 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list

dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania

uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora

przedszkola/szkoły odwołanie od

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych

 17 maj

godz. 8.00

 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym

wykazu wolnych miejsc. 

20 maja

godz. 8.00

 

27 maja

godz. 12.00

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego

wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz

dokumentów potwierdzających spełnianie

kryteriów rekrutacyjnych.UWAGA: Kopię decyzji dyrektora szkoły

podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego,

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez

rodzica kandydata, należy złożyć

w przedszkolu/szkole wskazanej

na pierwszej pozycji na liście preferencji.

 

 

 

 

31 maja

godz. 10.00

 

11 czerwca

godz. 13.00

 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało

zakwalifikowane.

 13 czerwca

godz. 10.00

 Opublikowanie list dzieci przyjętych

i nieprzyjętych.

 

 

 

od 13 czerwcaProcedura odwoławcza.

 

 

 

 

 

od 13 czerwca do 31 sierpniaOpublikowanie w systemie rekrutacyjnym

wykazu wolnych miejsc.

Rekrutacja na wolne miejsca do przedszkoli/

oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych po II turze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.12.2018m Nasze przedszkolaki spotkały się z autorem scenariuszy i bajek dla dzieci panem Wojciechem Krupą. Pisarz zaprezentował i czytał fragmenty swoich  utworów, zachęcając do ich przeczytania. Dzieci aktywnie  uczestniczyły w spotkaniu i z wielką  przyjemnością słuchały prezentowanej poezji. Upłynęło ono w bardzo miłej atmosferze. Dziękujemy za wizytę i zachętę do czytania książek. 

13.12.2018 Dzieci 6-letnie z grupy Pszczółki zaprezentowały przestawienie na podstawie wiersza J. Brzechwy "Żuk". Wszystkim oglądającym bardzo się podobało i na koniec nagrodzili oni naszych aktorów gromkimi brawami. 

13.12.2018 Dzieci z grupy Muchomorki były w Wytwórni Bombek "Damix". Właściciel pokazał i opowiedział im jak powstaje bombka i z czego jest wyrabiana. Przedszkolaki mogły tez przyjrzeć się dekorowaniu ozdoby choinkowej i co jest potrzebne do jej wykonania.

07.12.2018 Dzieci z grupy Jagódki uczestniczyły w kolejnej już lekcji bibliotecznej, na którą udały się do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 16. Tym razem tematem przewodnim był miś. Przedszkolaki mogły pooglądać książeczki o misiach, posłuchały kliku bajek, rozwiązywały zagadki prezentowane przez panią bibliotekarkę. Na zakończenie podziękowały za ciekawą lekcję i otrzymały w prezencie naklejki. Dziękujemy za rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

 

 

 

06.12.2018 Dzieci z naszego przedszkola czekały na ten dzień cały rok. Odwiedził nas Św. Mikołaj wraz z pomocnikami ze Studia Edukacji Artystycznej Pinezka. Przedszkolaki zostały zaproszone przez animatorów przebranych za elfy do wspólnej zabawy i wybrały się pociągiem do krainy Św. Mikołaja. Wykonywały taniec pingwina, przechodziły przez tunel, śpiewały i tańczyły.  Po zakończeniu wspólnej zabawy pojawił się najważniejszy gość Św. Mikołaj, który obdarował każdego przedszkolaka prezentem. Następnie każda grupa wykonała sobie zdjęcie z gościem. Dziękujemy za wspaniałą zabawę i prezenty. 

Copyright © 2015. Przedszkole Publiczne Nr 23 Rights Reserved.