^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Zasady rekrutacji do przedszkoli

 

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

w szkołach podstawowych

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, rozpocznie się w marcu br.

 

W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2013, 2014, 2015 i 2016.

 

Informacje ogólne:

 

 1. Prowadzenie przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych jest zadaniem własnym Gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w publicznych przedszkolach adresowana jest do mieszkańców miasta Radomia.

  Godziny pracy samorządowych przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci.

   

 2. Do przedszkoli oraz oddziałów wychowania przedszkolnego zlokalizowanych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, tj. od 3 do 6 roku życia. W latach kolejnych rodzice składają deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

  W przypadku ubiegania się o miejsce w innym przedszkolu niż to, do którego uczęszcza wychowanek, dziecko bierze udział w naborze elektronicznym.

 

 1. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w przedszkolu/szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 2. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w przedszkolu/szkole podstawowej.

 3. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r.), czteroletnie (urodzone w 2015 r.) oraz trzyletnie (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Prezydent Miasta Radomia wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego dziecko zostanie przyjęte.

 4. Wzorem lat ubiegłych rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych i oddziałów zlokalizowanych w szkołach podstawowych.

  Wnioski złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

  Adres strony dla rodziców: www.oswiatawradomiu.pl– zakładka: Nabór do przedszkoli.

 

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 wybranych przez siebie przedszkoli/szkół podstawowych. Ich listę układają według swoich preferencji. Przedszkole/szkoła podstawowa umieszczone na liście na najwyższej pozycji jest przedszkolem/szkołą podstawową tzw. „pierwszego wyboru”.

 

 

 1. Ewidencja wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzona jest w podziale na grupy wiekowe trzy-, cztero-, pięcio- i sześciolatków, wskazane przez dyrektorów w ofertach przedszkoli oraz szkół podstawowych.

 2. Do przedszkola, w uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc  w placówce, mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2,5 roku (rocznik 2017) oraz dzieci spoza Radomia. Rodzice tych dzieci mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, tj. po 1 września br.

 

W przypadku, gdy w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych pozostaną, po przeprowadzeniu I etapu rekrutacji, wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/jedną szkołę podstawową, uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej jako „przedszkole/szkoła podstawowa pierwszego wyboru”.

 

Ważne pojęcia:

 

„Przedszkole pierwszego wyboru” – przedszkole/szkoła podstawowa, do którego rodzice chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

 

„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” – formularz podania do wypełnienia przez rodziców przy zapisywaniu dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej.

 

„Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” – dokument wydany przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (dotyczy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

 

Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy

 

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału wychowania przedszkolnego zlokalizowanego w szkole podstawowej po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

 

„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” można:

 

 1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców, wydrukować wraz z oświadczeniami dotyczącymi zaznaczonych w formularzu kryteriów, podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;

 2. otrzymać wersję papierową wniosku oraz stosownych oświadczeń w przedszkolu/szkole podstawowej, wypełnić, podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;

 3. wydrukować wniosek oraz stosowne oświadczenia z Portalu dla Rodziców, wypełnić odręcznie i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;

 

Wypełniając „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej” należy wskazać przedszkole/szkołę podstawową, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole/szkołę podstawową pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru”.

 

Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych usytuowanych w innych budynkach oraz oddziałach przedszkolnych „pięciogodzinnych” zlokalizowanych w szkołach podstawowych znajduje się w ofercie każdej placówki.

 

Po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji. W tym celu należy udać się do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej, do którego zostało zakwalifikowane. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej.

 

Rodzice dziecka, które zostało zakwalifikowane do innego przedszkola/szkoły podstawowej niż „przedszkole/szkoła podstawowa pierwszego wyboru”, jeżeli będą akceptować zarezerwowane miejsce, zobowiązani są odebrać „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej” (wersję papierową) z „przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru” i złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej wskazanej przez system.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Po zakończeniu I etapu naboru będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do placówek, które posiadają wolne miejsca.

 

Na stronie internetowej www.oswiatawradomiu.pl – zakładka: Nabór do przedszkoli – Wolne miejsca publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe.

 

Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej do przedszkoli.

 

Podstawą zapisania dziecka do oddziału integracyjnego lub oddziału specjalnego jest złożenie w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53:

 

 • wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzącego tego typu oddziały (druki wniosków do pobrania w sekretariacie ww. Wydziału – pokój 268) oraz przedstawienie do wglądu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

 • decyzji o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego – tylko w przypadku dzieci, które w roku rekrutacji ukończyły 7 lat (rok urodzenia 2012 r.) i od 1 września 2019 r. powinny rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. Decyzję o odroczeniu wydaje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko jest zameldowane.

 

Rekrutacja dzieci zmieniających przedszkole

 

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola/szkoły podstawowej niż placówka, do której dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola/szkoły podstawowej po raz pierwszy. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/szkole podstawowej nie jest dla niego zarezerwowane.

 

Tryb odwołania od wyników rekrutacji

 

 

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

 • Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Rodzice kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia mogą złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.

 • Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego złożenia i powiadamia rodziców kandydata o rozstrzygnięciu.

 • Rodzice kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/202obowiązują:

 

­- kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), tzw. kryteria ustawowe,

 

oraz

 

- kryteria określone w uchwale Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2017 r. poz. 3139), tzw. kryteria lokalne.

 

 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

 

 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do formularza określone w uchwale dokumenty.

 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

  

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

 

 

Kryteria ustawowe

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

 

 

Wielodzietność rodziny kandydata

 

Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu z tych kryteriów nadano wartość 65 pkt.

 

Niepełnosprawność kandydata

 

 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

 

 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe –

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 

 

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

32 pkt

 

Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun albo rodzice/prawni opiekunowie mieszkają w Radomiu i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Radomia.

16 pkt

 

Zadeklarowanie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tzn. w czasie wykraczającym poza 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

8 pkt

 

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

4 pkt

 

Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola.

2 pkt

 

Dziecko zamieszkałe najbliżej wybranego przedszkola, położonego najdogodniej dla rodziców/prawnych opiekunów (z wybranych placówek można wskazać tylko jedną).

1 pkt

  

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy – Prawo oświatowe)

 

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do formularza:

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

 

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe)

  

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 • Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata orzeczenia wydanego ze względu na jego niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności.

 • Oświadczenie o posiadaniu orzeczenia jednego lub obydwojga rodziców kandydata, wydanego ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

 • Oświadczenie o posiadaniu przez rodzeństwo kandydata orzeczenia wydanego ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności.

 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie.

 • Oświadczenie o objęciu dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do podpisania w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

W przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości złożonych oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać do wglądu dokumentów w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r.)

 

1) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/ wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nauce w trybie dziennym bądź prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

2) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Radomia.

 

3) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu.

 

4) Uprawnienie do skorzystania przez rodziców/prawnych opiekunów z kryterium w § 1 pkt 4 i 5, tj.

 

„ 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

 

5. Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola.”

 

potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

 

5) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania w pobliżu placówki „pierwszego wyboru” lub położonej najdogodniej dla rodziców/prawnych opiekunów.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Copyright © 2015. Przedszkole Publiczne Nr 23 Rights Reserved.