^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 2806/2018

PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

 

z dnia 17 stycznia 2018 r.

 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2018/2019

 

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2018/2019 w załączniku

do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, o których mowa w § 1

do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z terminami określonymi w załączniku do zarządzenia.

§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują

kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale

Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów

rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych

przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania

rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów

niezbędnych do ich potwierdzenia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego z dnia 31 marca 2017 r. poz. 3139, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

Miejskiego w Radomiu oraz wywieszonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu,

ul. Kilińskiego 30.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

w Radomiu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu,

ul. Kilińskiego 30.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Radomia właściwemu

do spraw oświaty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

PREZYDENTA MIASTA

(-) Karol Semik

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015. Przedszkole Publiczne Nr 23 Rights Reserved.