^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Zarządzenie

 

ZARZĄDZENIE Nr 144/2019

 

PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

 

z dnia 17 stycznia 2019 r.

 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2019/2020

  

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania

 

uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2019/2020 w załączniku

 

do niniejszego zarządzenia.

 

2. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, o których mowa w § 1,

 

do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z terminami określonymi w załączniku do zarządzenia.

 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 2017 r. poz. 3139, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz wywieszonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.

 

4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 

w Radomiu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu,

 

  1. Kilińskiego 30.

 

5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Radomia właściwemu do spraw oświaty.

 

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. PREZYDENTA MIASTA

 

(-) Karol Semik

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

 

Załącznik

 

do Zarządzenia Nr 144/2019

 

Prezydenta Miasta Radomia

 

z dnia 17 stycznia 2019 r.

  

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia harmonogram naboru elektronicznego

  

Data

Etap rekrutacji

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych

 

15 marca

godz. 8.00

 

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty

przedszkoli i szkół podstawowych.

 18 marca

godz. 8.00

 1 kwietnia

godz. 12.00

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie

do przedszkola i złożenie w przedszkolu/szkole

pierwszego wyboru podpisanego wniosku

o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających

spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.UWAGA: Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

 5 kwietnia

godz. 10.00

 15 kwietnia

do godz. 13.00 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało

zakwalifikowane.

 

 19 kwietnia

godz. 10.00

 Opublikowanie list dzieci przyjętych

i nieprzyjętych. Procedura odwoławcza

 

 

 

 

 

 

 

od 19 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list

dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania

uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora

przedszkola/szkoły odwołanie od

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych

 17 maj

godz. 8.00

 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym

wykazu wolnych miejsc. 

20 maja

godz. 8.00

 

27 maja

godz. 12.00

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego

wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz

dokumentów potwierdzających spełnianie

kryteriów rekrutacyjnych.UWAGA: Kopię decyzji dyrektora szkoły

podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego,

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez

rodzica kandydata, należy złożyć

w przedszkolu/szkole wskazanej

na pierwszej pozycji na liście preferencji.

 

 

 

 

31 maja

godz. 10.00

 

11 czerwca

godz. 13.00

 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało

zakwalifikowane.

 13 czerwca

godz. 10.00

 Opublikowanie list dzieci przyjętych

i nieprzyjętych.

 

 

 

od 13 czerwcaProcedura odwoławcza.

 

 

 

 

 

od 13 czerwca do 31 sierpniaOpublikowanie w systemie rekrutacyjnym

wykazu wolnych miejsc.

Rekrutacja na wolne miejsca do przedszkoli/

oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych po II turze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Copyright © 2015. Przedszkole Publiczne Nr 23 Rights Reserved.