^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Uchwała nr 460

UCHWAŁA NR 460/2017

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

 

z dnia 27 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie

postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów

niezbędnych do ich potwierdzenia

 

Na podstawie art. 131 ust. 4 - 6 i 8 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów za kryteria:

1) dziecko, którego obydwoje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do

rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt;

2) dziecko, którego rodzic/prawny opiekun albo rodzice/prawni opiekunowie mieszkają w Radomiu i rozliczają

podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Radomia – 16 pkt;

3) zadeklarowanie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty

przedszkola, tzn. w czasie wykraczającym poza 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej –

8 pkt;

4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 4 pkt;

5) dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola – 2 pkt;

6) dziecko zamieszkałe najbliżej wybranego przedszkola, położonego najdogodniej dla rodziców/prawnych

opiekunów (z wybranych placówek można wskazać tylko jedną) – 1 pkt.

§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/wykonywaniu pracy na podstawie umowy

cywilnoprawnej, nauce w trybie dziennym bądź prowadzeniu działalności gospodarczej;

2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie

skarbowym na terenie miasta Radomia;

3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu;

4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania w pobliżu placówki „pierwszego wyboru”.

2. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium określonego w § 1 pkt 4 i 5 potwierdza na wniosku

dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji

Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            w Radomiu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dariusz Wójcik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 959A8C91-8904-4C7A-8C32-1473D5206541. Uchwalony                                                                                                                                                 Strona 1

Copyright © 2015. Przedszkole Publiczne Nr 23 Rights Reserved.