^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Nabór elektroniczny do przedszkoli  na rok szkolny 2016/2017

 

UCHWAŁA NR 260/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

 

z dnia 21 grudnia 2015 r.

 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20c ust. 4-6, art. 20e ust. 3 i 4, 20o ust. 4, 20p ust. 1 pkt 3 i ust. 3 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria rekrutacyjne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium, w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium w załączniku nr 3 do uchwały.
§ 4. Określa się kryteria rekrutacyjne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, dokumenty niezbędne dopotwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium, w załączniku nr 4 do uchwały.
§ 5.Określa się kryteria rekrutacyjne na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego za mieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium, w załączniku nr 5 do uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu

Dariusz Wójcik

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 260/2015

Rady Miejskiej w Radomiu

 z dnia 21 grudnia 2015 r.

 

Kryteria rekrutacyjne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczba punktów przyznanych każdemu kryterium

 

 

L.p

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do

potwierdzania kryteriów

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie

24 punkty maksymalna

liczba punktów możliwych do uzyskania na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 

1.

Dziecko, którego rodzice/prawni

opiekunowie pracują zawodowo,

prowadzą własną działalność

gospodarczą, uczą się lub studiują w systemie dziennym. Kryterium

stosuje się również do

rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

 

 

 

 

 

12 pkt

Oświadczenie rodziców/prawnych

opiekunów o zatrudnieniu bądź

nauce, prowadzeniu działalności

gospodarczej

2.

Zadeklarowanie przez

rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego

z pełnej oferty przedszkola, tzn.

w czasie wykraczającym poza 5 godzin przeznaczonych na

realizację podstawy programowej

 

 

 

 

 

6 pkt

Oświadczenie rodziców/prawnych

opiekunów o planowanym pobycie

dziecka w przedszkolu

3.

Dziecko, którego rodzeństwo

uczęszcza do przedszkola

?pierwszego wyboru?

 

 

3 pkt

Oświadczenie rodziców/prawnych

opiekunów o uczęszczaniu

rodzeństwa do placówki

?pierwszego wyboru?

4.

Dziecko, którego rodzeństwo

kandyduje do tego samego przedszkola

 

2 pkt

Oświadczenie rodziców/prawnych

opiekunów o kandydowaniu

rodzeństwa do placówki

5.

Dziecko zamieszkałe najbliżej wybranego przedszkola, położonego

najdogodniej dla rodziców/prawnych

opiekunów (z wybranych placówek można wskazać tylko jedną)

 

 

1 pkt

Oświadczenie rodziców/prawnych

opiekunów o miejscu zamieszkania

w pobliżu placówki

 

       Załącznik

     do zarządzenia Nr 1071/2016

                                                                                                    Prezydenta Miasta Radomia

                                                                                                    z dnia 26 stycznia 2016 r.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

10-25 marca 2016r.

 

9-13 maja 2016

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

10 marca ?

21 kwietnia 2016r.

do godz. 12:00

 

9 ? 31 maja 2016r. do godz. 12:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

22 kwietnia 2016r.

do godz. 12:00

 

1 czerwca 2016r.

do godz. 12:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

22 kwietnia ? 2 maja 2016r.

 

1 czerwca ? 6 czerwca 2016r.

do godz. 12:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

5 maja 2016r.

do godz. 12:00

 

8 czerwca 2016r.

do godz. 12:00

 

 

      

 

 

Copyright © 2015. Przedszkole Publiczne Nr 23 Rights Reserved.